วิสัยทัศน์==>เป็นสถานีอนามัยที่สง่างาม สมพระเกียรติ สืบสานพระราชปณิธาน บริการเป็นเลิศด้วย หลักธรรมาภิบาลตามวิถีพอเพียง ................................ พันธกิจ==> 1. จัดบริการด้านสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางแห่งวิทยาการที่ทันสมัยแก่สถานีอนามัยในเครือข่าย 2. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชินีนาถรวมทั้งประสานงานดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกให้สง่างามสมพระเกียรติ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ < /marquee>

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ประเด็นเรื่องตู้น้ำหยอดเหรียญ และการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน และการใช้โปรแกรม Single Window" วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม สสจ.สมุทรสาคร และ สอน.คอกกระบือ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำอสม.ตำบลคอกกระบือ ผู้ประกอบการตุ้น้ำหยอดเหรียญ และโรงเรียน1 ความคิดเห็น:

  1. Casinos Near Me - Oklahoma Casinos Near Me
    Top 승인전화없는 꽁머니 사이트 10 Best Casinos Near Me 캔 토토 · 1. Fairfield, OK · 2. Elko, Oklahoma · 가입머니 지급 사이트 3. Santa Fe Casino Resort & Spa · 4. Sycamore, Oklahoma · 5. West Memphis, Arkansas 무료 슬롯 머신 · 6. St. Charles 가상 화폐 란

    ตอบลบ