วิสัยทัศน์==>เป็นสถานีอนามัยที่สง่างาม สมพระเกียรติ สืบสานพระราชปณิธาน บริการเป็นเลิศด้วย หลักธรรมาภิบาลตามวิถีพอเพียง ................................ พันธกิจ==> 1. จัดบริการด้านสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางแห่งวิทยาการที่ทันสมัยแก่สถานีอนามัยในเครือข่าย 2. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชินีนาถรวมทั้งประสานงานดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกให้สง่างามสมพระเกียรติ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ < /marquee>

ข้อมูลทั่วไป


ประวัติการก่อตั้ง   สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษา  นวมินทราชินี ตำบลคอกกระบือ  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

         
          สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  นวมินทราชินี   ตำบลคอกกระบือ สถานีที่แห่งนี้เดิมเป็นบ่อน้ำใหญ่ จำนวน 4 บ่อประชาชนใช้น้ำทั้ง  4  บ่อ อุปโภคและบริโภค นอกจากนั้นยังมีผู้นำโค กระบือ มาอาบกิน และพักเลี้ยงในบริเวณนี้ ต่อมาได้รับการพัฒนาสร้างประปาขึ้นใช้เองในหมู่บ้าน  สถานที่นี้จึงกลายเป็นที่สาธารณะประโยชน์ และเนื่องจากในสมัยนั้น   การคมนาคมไม่สะดวก   ประชาชนได้รับความลำบากในการเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลในเมือง    คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเห็นสมควรจัดสร้างสถานีอนามัยขึ้นตรงบริเวณนี้   โดยสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 2    ในปีพุทธศักราช 2510   เปิดให้บริการประชาชนในปีพุทธศักราช 2511  วันเวลาผ่านไป จำนวนผู้คนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นเขตปริมณฑลติดต่อกับกรุงเทพมหานคร มีถนนตัดผ่าน 2 สาย คือถนนพระราม 2 ถนนเอกชัย  มียานพาหนะมากขึ้น  อุบัติเหตุมากขึ้น  โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น มีประชากรย้ายถิ่นมาประกอบอาชีพ พักอาศัยในพื้นที่ตำบลคอกกระบือเพิ่มขึ้นมาก ทำให้มีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น สถานที่และบุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการ จนกระทั้งปี พ.ศ.2535  กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาให้จัดสร้างสถานีอนามัยขนาดใหญ่หนึ่งแห่ง     ในจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ   ในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาถฯ   ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  จังหวัดสมุทรสาครพิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้สถานีอนามัยแห่งนี้ เป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี    ก่อสร้างแล้วเสร็จ 12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2536  และในวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2537  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา   นวมินทราชินี  ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
                   ในวโรกาสมหามงคลสมัย  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา ในปีพุทธศักราช 2547 มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร บริเวณบันได  และหน้ามุข  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ฯ  ในปีพ.ศ. 2549  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  นวมินทราชินี  ตำบลคอกกระบือ  ได้มีการปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่  โดยปรับปรุงหน้ามุขอาคารตามที่มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ได้มอบหมายให้กองแบบแผนออกแบบ  ให้มีความสง่างาม  สมพระเกียรติ ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้มีนายสมนึก มีบริบูรณ์ กำนันตำบลคอกกระบือและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  นวมินทราชินี  ตำบลคอกกระบือ  ได้ระดมทุนโดยการทอดผ้าสามัคคี  เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีอนามัยฯ  ปรับปรุงหน้ามุข   ลานโดยรอบแท่นพระรูป  งบประมาณที่ปรับปรุงทั้งสิ้น 391,600.00 บาท  จากการดำเนินการปรับปรุงอาคารสถานีอนามัยฯ  ดังกล่าวทำให้มีความสง่างาม  สมพระเกียรติ  ร่มรื่น  เหมาะสมกับเป็นสถานพยาบาล
                   

วิสัยทัศน์
เป็นสถานีอนามัยที่สง่างาม สมพระเกียรติ สืบสานพระราชปณิธาน บริการเป็นเลิศด้วย หลักธรรมาภิบาลตามวิถีพอเพียง

พันธกิจ
1. จัดบริการด้านสุขภาพผสมผสานแบบองค์รวมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นศูนย์กลางแห่'วิทยาการที่ทันสมัยแก่สถานีอนามัยในเครือข่าย
2. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมราชินีนาถรวมทั้งประสานงานดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกให้สง่างามสมพระเกียรติ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ      
ที่ตั้งและอาณาเขต

                    สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  ตำบลคอกกระบือ  ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2  (บ้านหลังวัด) ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร    ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร    มีระยะห่างจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครประมาณ   7 กิโลเมตร โดยมีถนนเอกชัย - บางบอน เป็นเส้นทางคมนาคม

        
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ        ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ         ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทิศใต้                       ติดต่อกับ        ตำบลโคกขาม   อำเภอเมืองสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ         ตำบลนาดี         อำเภอเมืองสมุทรสาคร                     
                                           

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น